SVE ŠTO TREBA ZA DJEČJI DOPLATAK 1.             K O R I S N I C I   D O P L A T K A   Z A  D I J E C U   I  D J E C A   Z A   K O J U P R I P A D A   D O P L […]

Read More »

Pitanje iz prakse za one koji su upisali poreznu olakšicu. Jeste li imali slučaj tj dali se to može uopće – rješenje za rad na 4 sata je na mene a malac je na muževoj plaći – mogu li ja odnijeti da mi upišu olakšicu na njega ili bi malac baš morao biti na mene […]

Read More »

Prava roditelja  se ostvaruju kod institucija: • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (pravna služba) – rad s polovicom punog radnog vremena ili dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju – doplatak za njegu u iznosu pola bruto plaće/cijela plaća Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, broj 85/08., 110/08.,34/11., 54/13. i 152/14.) http://www.zakon.hr/z/214/Zakon-o-rodiljnim-i-roditeljskim-potporama • Hrvatski zavod za […]

Read More »