Prava roditelja  se ostvaruju kod institucija: • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (pravna služba) – rad s polovicom punog radnog vremena ili dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju – doplatak za njegu u iznosu pola bruto plaće/cijela plaća Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, broj 85/08., 110/08.,34/11., 54/13. i 152/14.) http://www.zakon.hr/z/214/Zakon-o-rodiljnim-i-roditeljskim-potporama • Hrvatski zavod za […]

Read More »