Sve što treba za dječji doplatak

SVE ŠTO TREBA ZA DJEČJI DOPLATAK

1.             K O R I S N I C I   D O P L A T K A   Z A  D I J E C U   I  D J E C A   Z A   K O J U

P R I P A D A   D O P L A T A K

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne  skrbi, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava, pod uvjetima  utvrđenim zakonom. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju.

Doplatak za djecu pripada za djecu rođenu u braku, izvan braka, za posvojenu djecu ili  pastorčad,  za uzdržavanu unučad i drugu djecu bez roditelja.

Doplatak za djecu pripada do navršene 15.  godine života djeteta, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života, a nakon toga ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda iz zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.

Doplatak pripada za dijete u srednjoj školi do završetka tog školovanja, ali najduže do  kraja školske godine u kojoj dijete  navršava 19 godina života.

Izuzetak je predviđen za djecu s  oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema propisima iz socijalne skrbi, za koju doplatak pripada i nakon navršene 19. godine, ali  najduže do 21. godine života.

Pravo na doplatak za djecu koja nisu završila školu u predviđenom roku zbog bolesti produžuje se i preko godina do kojih im pripada doplatak, a najduže do 21. godine života.

Doplatak za djecu pripada i za vrijeme u kojem je dijete spriječeno redovito pohađati školu zbog bolesti.

Dijete s težim oštećenjem zdravlja

Za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđenom prema posebnim propisima pripada doplatak za djecu  do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života.

Korisnicima koji su pravo na doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja ostvarili do 31. prosinca 2001., to pravo pripada i nakon navršene 27. godine života djeteta, do donošenja posebnog propisa o  pravima  osoba s invaliditetom.

Oštećenje zdravlja djeteta, na osnovi kojeg se ostvaruje doplatak po povoljnijim uvjetima, utvrđuje se nalazom i  mišljenjem nadležnog tijela vještačenja .

Kao dijete s težim oštećenjem zdravlja, prema posebnim propisima smatra se dijete kojim je nalazom i mišljenjem utvrđeno:

• potpuna i trajna nesposobnost za samostalan život i rad

• teže tjelesno ili  mentalno oštećenje,

•  teža psihička bolest ili

•  teže promjene u zdravstvenom stanju.

U postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu, postojanje težeg oštećenja zdravlja djeteta može se dokazivati:

a) nalazom i mišljenjem  tijela vještačenja pri centru za socijalnu skrbi odnosno nalazom i mišljenjem nadležnog vještaka Zavoda za zdravstveno osiguranje

b) rješenjem donesenim u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi

•     o pravu  na osobnu invalidninu,

c) rješenjem nadležnog tijela Zavoda za zdravstveno osiguranje

•     o pravu roditelja na dopust do osme godine života djeteta i

•     o pravu na rad s polovicom punoga radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te

Doplatak za djecu ne pripada korisniku:

• za vrijeme dok se dijete nalazi na školovanju u inozemstvu osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno,

• za  dijete koje je stalno smješteno u ustanovi u kojoj ima uzdržavanje na teret proračuna

 

Pravo na doplatak za djecu prestaje stupanjem tog djeteta  u  brak.

2.                Uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu

Zakonom o doplatku za djecu  navedeni su sljedeći uvjeti za stjecanje prava na doplatak:

a) da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom, te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva

b) da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta u pogledu državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske.,

c) da ukupni dohodak, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, po članu kućanstva, mjesečno ne prelazi 50%  proračunske osnovice,

d) da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu  s djetetom

3.                            C E N Z U S I   S V O T E    D O P L A T K A

Dohodovni cenzus

Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik ako mu ukupni dohodak, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, po članu  kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice.

Utvrđivanje ukupnog dohotka  / dohodovni cenzus

Ukupni dohodak kućanstva jest zbroj oporezivih dohodaka i drugih primitaka koje ostvari korisnik i članovi njegovog kućanstva.

Oporezivi dohotci su :

a) dohodak od nesamostalnog rada (plaće, mirovine)

b)       dohodak od samostalne djelatnosti ( obrt, slobodna zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva)

c)       dohodak od imovine i imovinskih prava

d)       dohodak od kapitala

e)       dohodak od osiguranja

f)        dohodak od iznajm. soba

g)        inozemni dohodak

i)         dohodak pomoraca / preko 183 dana

j)         drugi dohodak (doh. članova  skupština, odbora, upravnih vijeća, doh. od autorskih naknada, doh. od umjetničkih, zabavnih, sportskih, književnih, likovnih radio i tv djelatnosti, doh. trg putnika, agenata, akvizitera, prevoditelja, sud. vještaka, turist. djelatnika, tumača, sport. sudaca, sezonski rad polj., doh. po osnovi primitaka u naravi, nagrade učenicima i sportašima, primanja  učenika i studenata preko udruga, isporučeno umj. djelo, prof, djelatnost novinara, umjetnika i sportaša)

Drugi primitci su:  mirovine ostvarene u tuzemstvu i inozemstvu, plaća ostvarena kod poslodavca za rad u  inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije.

Određivanje svote doplatka za djecu

Svota doplatka  za djecu određuje se ovisno o visini ostvarenoga ukupnog dohotka po članu kućanstva mjesečno.

Ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 16,33%  proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 9% od proračunske osnovice po djetetu.

Ako ukupni  dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznosi između 16,34% i 33,66%, od proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 7,5% od proračunske osnovice po djetetu.

Ako ukupni  dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznosi između 33,67% i 50%, od proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 6% od proračunske osnovice po djetetu.

Za dijete bez oba roditelja ili

–      za dijete čija su oba roditelja nepoznata,

–      nepoznatog prebivališta,

–      potpuno nesposobni  za samostalan život i rad,

–      ili ako im je oduzeta poslovna sposobnost,

pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 25%,

a za dijete s jednim roditeljem ili

–      za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat,

–      nepoznatog prebivališta,

–      potpuno nesposoban za samostalan život i rad,

–      ili ako mu je oduzeta poslovna sposobnost,

pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 15%.

Za dijete s oštećenjem zdravlja korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripadajuće svote doplatka određene prema utvrđenom dohodovnom cenzusu.

Za djecu s težim oštećenjem zdravlja pravo na doplatak za djecu ostvaruje se bez obzira na visinu prihoda koji kućanstvo korisnika ostvaruje, a svota doplatka određuje se u visini od 25% od proračunske osnovice.

Određivanje pronatalitetnog dodatka

Korisniku uz utvrđeni iznos doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 500,00 kn za treće i četvrto dijete. To znači da se, uz određenu ukupnu svotu doplatka određenu rješenjem, korisniku dodaje 500,00 kn ako koristi doplatak za troje djece, odnosno 1 000,00 kn  mjesečno, ako koristi doplatak za troje i  više djece.

Dohodovni cenzus i svote doplatka za djecu  za 2014. (od  1. 3. 2014.)

Proračunska osnovica za 2014. godinu iznosi 3.326,00 kn (tj. ista je kao i u prethodnoj godini)

Dohodovni cenzus (50% od proračunske osnovice) iznosi  1.663,00 kn.

Cenzusne grupe

– prva – ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 16,33% proračunske  osnovice (543,14 kn)

– druga – ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva prelazi 16,33% (543,14 kn), a ne prelazi 33,66% (1119,53 kn) proračunske osnovice i

– treća – ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva prelazi 33,66% (1119,53 kn), a ne prelazi 50% (1663,00 kn) proračunske osnovice.

Svote doplatka za djecu

U skladu s cenzusnim grupama određene su svote doplatka za djecu i to:

– ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 543,14 kn, doplatak se određuje u svoti od 299,34 kn

– ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 543,14 kn, a ne prelazi 1119,53 kn, doplatak se određuje u svoti od 249,45 kn

– ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 1119,53 kn, a ne prelazi 1663,00 kn, doplatak se određuje u svoti od 199,56 kn

– za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili ako im je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se za 25 % (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)

– za dijete s oštećenjem zdravlja, korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripadajuće svote doplatka  (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)

– za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili ako mu je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se za 15% (344,24 kn, 286,87 kn ili 229,49 kn)

– za korisnike koji pravo ostvaruju prema članku 34. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, svota doplatka iznosi 374,18 kn

za korisnike koji ostvaruju pravo prema članku 22. Zakona o doplatku za djecu (za djecu s težim oštećenjem zdravlja) svota doplatka iznosi 831,50 kn.

http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=101  – KO IMA PRAVO NA DD

http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=1014   – Doplatak za djecu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=4278  – Doplatak za djecu primjenom uredbi EU

4.                 P O D N O Š E NJ E    Z A H T J E V A

Zahtjev Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi Zavoda prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Zahtjevi se mogu dostaviti osobno ili poštom. Uz se podnosi određena DOKUMENTACIJA ovisno o tome da li je podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put . Tako

  Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na doplatak za djecu (NOVI KORISNICI) dostavlja se:

Za podnositelja zahtjeva:

– osobna iskaznica – preslika

– potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusa člana njihove obitelji

–  rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu o čuvanju i odgoju djeteta)

Za djecu za koju se traži doplatak:

–  dokaz o rođenju djeteta (izvadak iz matice rođenih, rodni list, potvrda o rođenju)

–  potvrda o redovitom školovanju za svu školsku djecu koja su navršila 15 godina,(nakon ostvarenog prava, potvrda se dostavlja i prilikom upisa u svaku novu školsku godinu)

– za djecu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja potvrda se ne dostavlja.

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:

–  dokaz (nalaz i mišljenje ili rješenje) o postojanju oštećenja zdravlja djeteta

–  dokaz o smrti roditelja

–  dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja

–  dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato

–  rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.

Za članove kućanstva:

– osobna iskaznica za punoljetnog člana – preslika

–  izvadak iz matice rođenih, rodni list ili potvrda o rođenju za maloljetnu djecu za koju se ne traži doplatak.

Za utvrđivanje ukupnog dohotka :

–  potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu  inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije)

–  potvrdu POREZNE UPRAVE  o oporezivom dohotku

–  mirovinsku uputnicu ili presliku rješenja o mirovini za člana kućanstva.

Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja. niti za dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Uz zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka svake godine.(prevođenje), dostavljaju se:

–  dokaz o ostvarenim i isplaćenim prihodima od nesamostalnog rada u prethodnoj kalendarskoj godini

potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima od nesamostalne djelatnosti korisnika i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaćaostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu ili  inozemstvu).

– dokaz / izjavu o nastalim promjenama u statusu korisnika i djece

– dokaz / izjavu o nastalim promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva

Dokazi o prihodima iz radnog odnosa, ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, ne podnose se za korisnika ili članove kojima je prestao radni odnos.

Korisnik ne treba dostavljati uvjerenja Porezne uprave o ostvarenim oporezivim dohocima, rješenja/uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ostvarenoj novčanoj naknadi zbog nezaposlenosti, odnosno uvjerenja o naknadama koje je isplatio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  (naknada radi bolovanja, rodiljinog/roditeljskog dopusta)

Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja. niti za dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Dokaz o ostvarenoj plaći ili naknadi iz prethodne godine ne podnosi se za korisnika ili člana kućanstva ako u vrijeme podnošenja zahtjeva više nisu u radnom odnosu, odnosno više ne primaju naknadu, a nisu u radnom odnosu.

Napomena

Na početku nove školske godine  potrebno je dostaviti dokaz o redovitom upisu za djecu koja imaju 15 i više godina života.

sve je skinuto sa : http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=

 

Dopune su dostupne na LINKU.